چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

مجله منزل

تعرفه درج آگهی در مجله منزل (سال 1395)

صفحهمبلغ
پشت جلد11/900/000
داخل جلد/صفحه یک5/900/000
داخل پشت پشت جلد/صفحه روبرو5/500/000
صفحات قبل از شناسنامه4/900/000
2 صفحه قبل از شناسنامه7/800/000
دو صفحه رپورتاژ آگهی4/900/000
دو صفحه داخلی6/600/000
صفحات داخلی3/700/000
بازار و منزل2/500/000
نیم صفحه2/300/000
این مطلب را به اشتراک بگذار