چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

مجله تخت گاز

تعرفه درج آگهی در مجله تخت گاز (سال 1395)

صفحهمبلغ
پشت جلد5/000/000
داخل جلد/صفحه یک2/700/000
داخل پشت پشت جلد/صفحه روبرو2/200/000
صفحات قبل از شناسنامه1/800/000
دو صفحه د اخلی روبرو هم2/100/000
صفحات داخلی1/350/000
نیم صفحه700/000
1/4 صفحه(فقط ویژه نیازمندی فروش خودروهای خاص)400/000
این مطلب را به اشتراک بگذار