چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ماهنامه گردشگری ایگل

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ اگهی در ماهنامه گردشگری ایگل (سال 1395)

صفحه / کادرصفحه کامل
داخل جلد و صفحه اول35/000/000
صفحه دوم تا شناسنامه28/000/000
داخلی15/000/000
پشت جلد45/000/000
داخل پشت جلد25/000/000
صفحه آخر25/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
Code Center