چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ماهنامه صنعت حمل و نقل

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه صنعت حمل و نقل (سال 1396)

پشت جلد54/000/000
صفحه 2 جلد50/000/000
صفحه ما قبل آخر جلد45/000/000
صفحه ممتاز اول بعد از دوم جلد42/000/000
صفحه روبرو فهرست38/000/000
صفحات مابین ممتاز اول و روبروی فهرست34/000/000
صفحات ممتاز قبل از آخر جلد36/000/000
صفحات داخلی28/000/000
1/2 صفحه15/000/000
1/4 صفحه8/000/000

تعرفه درج آگهی در ماهنامه صنعت حمل و نقل توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار