چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ماهنامه خط خطی

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه خط خطی (ماهنامه طنز و کارتون) (سال 1395)

پشت جلدگلاسه 170 گرمی120/000/000
صفحه دوم جلدگلاسه 170 گرمی100/000/000
صفحه سوم جلدگلاسه 170 گرمی90/000/000
روبروی صفحه دوم جلدگلاسه 135 گرمی90/000/000
روبروی صفحه سوم جلدگلاسه 135 گرمی80/000/000
صفحات داخلیگلاسه 135 گرمی60/000/000
صفحه روبروی فهرستگلاسه 135 گرمی70/000/000
صفحات داخلیتحریر 50 گرمی25/000/000
نیم صفحه (افقی)تحریر 50 گرمی15/000/000
یک چهارم صفحهتحریر 50 گرمی10/000/000

تعرفه درج آگهی در ماهنامه خط خطی توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار