چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

لبخند سبز

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در مجله سراسری لبخند سبز 1935

صفحهبهای کل
صفحه دوم6/000/000
صفحه سوم5/000/000
صفحات قبل از شناسنامه4/000/000
تمام صفحه داخلی3/000/000
نیم صفحه داخلی2/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار