چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

فصلنامه معماری و ساختمان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در فصلنامه معماری و ساختمان 1396

14 صفحه اول مجله19/500/000
صفحات داخلی بعد از صفحه 1417/500/000
داخل روی جلد (صفحه 2 جلد)35/000/000
داخل پشت جلد (صفحه 3 جلد)32/000/000
صفحه داخلی انتهای مجله28/000/000
پشت جلد70/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار