چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

صبح زاهدان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در هفته نامه صبح زاهدان (سال 1395)

صفحهتایتلنوارییک کادر 1/8 صفحه1/4 صفحهنیم صفحهیک صفحه
اول رنگی5/600/0006/000/0001/400/0006/000/0009/500/00025/000/000----
آخر رنگی----4/000/0001/200/0004/000/0007/000/00015/000/00020/000/000
داخلی تک رنگ--------800/0004/000/0005/000/00010/000/00015/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار