چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

سرچشمه اراک

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه آگهی در هفته نامه سرچشمه اراک (سال 1395)

صفحهکادر پایه 7/8*3/51/2 صفحه
اول رنگی3/500/00015/000/000
آخر رنگی3/000/00010/000/000
داخلی سیاه و سفید2/000/0007/500/000

این مطلب را به اشتراک بگذار