چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

زرد کوه

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در روزنامه زرد کوه شهرکرد (سال 1395)

صفحهکادر 4×81/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحه
اول1/920/00011/520/00023/040/00046/080/000
داخلی768/0004/608/0009/216/00018/432/000
آخر1/152/0006/912/00012/824/00027/648/000
داخلی سیاه وسفید384/0002/304/0004/608/0009/216/000

این مطلب را به اشتراک بگذار