چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه پیروزی

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیروزی (سال 1395)

صفحهکادر پایه (4/5 * 9/5)2 کادر1/8 صفحه1/4 صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول5/000/00010/000/00040/000/00080/000/000160/000/000-
دوم3/000/0006/000/00024/000/00048/000/00096/000/000-
سوم3/000/0006/000/00024/000/00048/000/00096/000/000-
داخلی 4و5و62/000/0004/000/00012/000/00024/000/00048/000/00096/000/000
هفتم2/500/0005/000/00015/000/00030/000/00060/000/000120/000/000
آخر3/500/0007/000/00025/000/00045/000/00091/200/000180/000/000

گوشواره صفحه اول (هرعدد)15/000/0004/5 * 11
آگهی تبریک و تسلیت (صفحات داخلی)2/000/0004/5 * 9/5
آگهی تبریک و تسلیت صفحه اول و آخر3/500/0004/5 * 9/5
این مطلب را به اشتراک بگذار