چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه پیروزی

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیروزی (سال 1398)

صفحهکادر پایه (4/5 * 9/5)1/8 صفحه(شش کادر)1/4 صفحه(12کادر)نیم صفحه(24کادر)تمام صفحه
اول11/000/00066/000/000132/000/000264/000/000-
داخلی3/300/00019/800/00039/600/00079/200/00015/400/000
آخر6/500/00039/000/00078/000/000156/000/000312/000/000

گوشواره صفحه اول (هرعدد)30/000/0004/5 * 11
آگهی تبریک و تسلیت (صفحات داخلی)3/000/0004/5 * 9/5
آگهی تبریک و تسلیت صفحه اول و آخر8/000/0004/5 * 9/5
این مطلب را به اشتراک بگذار