چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه هفت صبح

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه هفت صبح (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه 7.2*3.51/8 صفحه1/4 صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول15/000/00090/000/000180/000/000360/000/000----
دوم7/500/00045/000/00090/000/000180/000/000360/000/000
سوم و آخر10/000/00060/000/000120/000/000240/000/000480/000/000
پنجم و ماقبل آخر7/500/00045/000/00090/000/000180/000/000360/000/000
داخلی5/000/00030/000/00060/000/000120/000/000240/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار