چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه قانون

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج اگهی در روزنامه قانون (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول20/000/000240/000/000480/000/000----
دوم8/000/00096/000/000192/000/000----
سوم12/000/000144/000/000288/000/000576/000/000
داخلی5/000/00060/000/000120/000/000240/000/000
ماقبل آخر10/000/000120/000/000240/000/000480/000/000
آخر13/000/000156/000/000312/000/000624/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار