چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه عصر رسانه

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه عصر رسانه (سال 1397)

صفحه / کادر یک کادر1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول9/000/00054/000/000108/000/000216/000/000---
دوم6/500/00039/000/00078/000/000156/000/000---
سوم7/000/00042/000/00084/000/000168/000/000---
داخلی6/000/00036/000/00072/000/000144/000/000288/000/000
آخر8/000/00048/000/00096/000/000192/000/000384/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار