چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه صبح اقتصاد

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه صبح اقتصاد (سال 1398)

صفحهیک کادر (7 * 3/5)6 کادر (1/8 صفحه)12 کادر (1/4 صفحه)24 کادر (1/2 صفحه)48 کادر (تمام صفحه)
اول12/000/00072/000/000144/000/0000288/000/000-
دوم7/500/00045/000/00090/000/000180/000/000-
سوم9/000/00054/000/000108/000/000216/000/000-
داخلی5/000/00030/000/00060/000/000120/000/000240/000/000
آخر9/500/00057/000/000114/000/000228/000/000456/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار