چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه صاحب قلم

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه صاحب قلم (سال 1398)

صفحهیک کادر1/8 صفحه( شش کادر)1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول7/000/00042/000/00084/000/000168/000/000-
دوم4/000/00024/000/00048/000/00096/000/000-
سوم5/000/00030/000/00060/000/000120/000/000240/000/000
داخلی رنگی3/600/00021/600/00043/200/00086/400/000172/800/000
داخلی تکرنگ3/000/00018/000/00036/000/00072/000/000144/000/000
ماقبل آخر5/000/00030/000/00060/000/000120/000/000240/000/000
آخر6/000/00036/000/00042/000/000144/000/000288/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار