چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه شوت

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه شوت (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول (رنگی)6/500/00039/000/00078/000/000156/000/000-
دوم (سیاه و سفید)1/200/0007/200/00014/400/00028/800/00057/600/000
سوم (رنگی)4/000/00024/000/00048/000/00096/000/000192/000/000
داخلی (سیاه و سفید)900/0005/400/00010/800/00021/600/00043/200/000
ماقبل آخر (سیاه و سفید)900/0005/400/00010/800/00021/600/00043/200/000
داخلی (رنگی)3/000/00018/000/00036/000/00072/000/000144/000/000
آخر (رنگی)5/000/00030/000/00060/000/000120/000/000240/000/000
گوشواره راست و چپ اول15/000/000قیمت هر گشواره 7500000 ریال
گوشواره راست و چپ آخر10/000/000قیمت هر گشواره 5000000 ریال

تعرفه درج آگهی در روزنامه شوت توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار