چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه راه مردم

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه راه مردم (سال 1395)

صفحهکادر پایه 7/8 * 3/56 کادر (1/8 صفحه)12 کادر (1/4 صفحه)24 کادر (1/2 صفحه)48 کادر (تمام صفحه)
اول5/000/00030/000/00060/000/000120/000/000-
سوم3/500/00021/000/00042/000/00084/000/000168/000/000
داخلی2/500/00015/000/00030/800/00060/000/000120/000/000
صفحه آخر4/000/00024/000/00048/000/00096/000/000192/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار