چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه خراسان ورزشی

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان ورزشی (سال 1395)

صفحهیک کادر1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول1/100/00033/000/00066/000/000-
دوم500/00015/000/00030/000/00057/000/000
سوم500/00015/000/00030/000/000-
آخر750/00022/500/00045/000/000-

این مطلب را به اشتراک بگذار