چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه بهار

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه بهار (سال 1395)

صفحاتیک کادر2 کادر4 کادر6 کادر1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول20/000/00040/000/00080/000/000120/000/000200/000/000400/000/000-
سوم12/000/00024/000/00048/000/00070/000/000140/000/000280/000/000500/000/000
آخر10/000/00020/000/00035/000/00050/000/00090/000/000150/000/000-
صفحات داخلی3/000/0006/000/00012/000/00018/000/00035/000/00065/000/000120/000/000
تسلیت و ترحیم1/500/0003/000/0006/000/0007/000/00012/000/00022/000/000-

این مطلب را به اشتراک بگذار