چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه ایمان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ایمان (صبح قم) (سال 1396)

صفحه یک کادر 8x3/5
اول4/0000/000
داخلی2/000/000
آخر3/400/000

این مطلب را به اشتراک بگذار