چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه ایران نیوز

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ایران نیوز (سال 1398)

صفحه / کادریک کادر (7*3.3)6 کادر (1/8 صفحه)12 کادر (1/4 صفحه)24 کادر (1/2 صفحه)48 کادر (تمام صفحه)گوشواره (8*5)
اول9/000/00054/000/000108/000/000216/000/000----26/080/000
دوم4/500/00027/000/00054/000/000108/000/000--------
سوم5/000/00030/000/00060/000/000120/000/000--------
داخلی4/000/00024/000/00048/000/00096/000/000192/000/000----
صفحه آخر7/000/00042/000/00084/000/000168/000/000336/000/00017/388/000

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه ایران نیوز

مدت قراردادروزانهیکسالهشش ماههسه ماهه
مبلغ هر کادر (روزانه)1/000/000500/000700/000850/000

این مطلب را به اشتراک بگذار