چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه استقلال جوان

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه استقلال جوان (سال 1395)

گوشواره4/000/000
1/4 صفحه 812/000/000
1/2 صفحه 8 24/000/000
1/4 صفحه داخلی8/000/000
1/2 صفحه داخلی15/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار