چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه استانی خراسان

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان رضوی (سال 1397)

صفحه / کادریک کادر30 کادر (1/4 صفحه)60 کادر (1/2 صفحه)114 کادر (تمام صفحه)
اول1/100/00033/000/000--
صفحه 2 و 3 و 7620/00018/600/00037/200/00070/680/000
صفحه 4 و 5 و 6500/00015/000/00030/000/00057/000/000
صفحه آخر750/00022/500/000--

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان شمالی / خراسان جنوبی (کادر 2*5) (سال 1396)

اندازهخراسان شمالیخراسان جنوبی
صفحه اول400/000250/000
صفحات 2 و 3 و 7240/000160/000
صفحات 4 و 5 و 6120/00080/000
صفحه آخر (8)300/000150/000

این مطلب را به اشتراک بگذار