چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه آرمان امروز

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج اگهی در روزنامه آرمان امروز (سال 1397)

صفحه / کادریک کادردوکادر1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول22/000/00044/000/000132/000/000264/000/000528/000/000---
دوم9/000/00018/000/00054/000/000108/000/000216/000/000342/000/000
سوم12/000/00024/000/00072/000/000144/000/000288/000/000460/000/000
چهارم6/000/00012/000/00036/000/00072/000/000144/000/000----
پنجم تا پانزدهم5/000/00010/000/00030/000/00060/000/000120/000/000200/000/000
آخر15/000/00030/000/00090/000/000180/000/000360/000/000----

این مطلب را به اشتراک بگذار