چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

راهنمای مشاغل کرج

تعرفه درج آگهی در راهنمای مشاغل کرج (سال 1395)

محل درج آگهیابعادمحدوده های 1 تا 4محدوده های 5 تا 11
روی جلد20*172/640/0002/400/000
پست جلد20*172/160/0001/980/000
داخل جلد/صفحه یک20.4*15.21/320/0001/200/000
داخل پشت جلد/صفحه روبرو20.4*15.21/150/0001/000/000
استپ24*171/440/0001/440/000
استپ و روبرو24*17 و 20.4*15.22/150/0002/150/000
دو صفحه خاص20.4*32.21/620/0001/500/000
نیم صفحه خاص10.1*15.2580/000530/000
صفحات خاص ( 2 الی 21)
صفحات خاص (2 الی 15 برای مناطق 5 تا 11)
20.4*15.2920/000840/000
محل درج آگهیابعادقیمت
تمام صفحه20.4*15.2740/000
دو صفحه روبروی هم20.4*32.21/350/000
نیم صفحه10.1*15.2400/000
1/4 صفحه7.5*10.1240/000
این مطلب را به اشتراک بگذار