چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

دنیای سلامت

  سفارش آنلاین آگهی

صفحهمبلغ - ریال
پشت جلد60/000/000
داخل روی جلد45/000/000
داخل پشت جلد40/000/000
یک صفحه روبروی 2 جلد35/000/000
یک صفحه روبروی 3 جلد25/000/000
روبروی سر مقاله32/000/000
صفحات ممتاز اول30/000/000
صفحات ممتاز آخر25/000/000
صفحات داخلی متن25/000/000
رپرتاژ آگهی 15/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار