چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

دنیای زنان

   سفارش آنلاین آگهی

صفحهمبلغ - ریال
پشت جلد50/000/000
داخل روی جلد 4 رنگ43/000/000
داخل پشت جلد36/000/000
صفحات داخلی ممتاز اول24/000/000
صفحات داخلی ممتاز آخر18/000/000
صفحات داخلی متن22/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار