چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

جام جم استان لرستان

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه ویژه نامه سه شنبه جام جم استان لرستان (سال 1395)

صفحاتقیمت
صفحات 1 1/200/000
صفحات 2 و 3500/000
صفحات 4800/000

این مطلب را به اشتراک بگذار