چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

بشیر مازندران

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه بشیر مازندران (سال 1398)

صحفهکادر 3×91/2 صفحه
اول4/500/00087/000/000
دوم و سوم3/000/00054/000/000
داخلی1/500/00020/000/000
آخر3/000/00054/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار