چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

اتحاد جنوب

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اتحاد جنوب (بوشهر) سال 1395

صفحه / کادرکادر پایه 8×3
اول (رنگی)1/800/000
آخر (رنگی)1/200/000
داخلی (سیاه و سفید)900/000

این مطلب را به اشتراک بگذار