چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ابرار اقتصادی

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه روزنامه ابرار اقتصادی سال 98

صفحاتکادر 4×7/5کادر8×7/51/4 صفحه1/2 صفحه
اول(رنگی)15/000/00030/000/000180/000/000360/000/000
دوم(سیاه و سفید)3/000/0006/000/00036/000/00072/000/000
سوم(سیاه و سفید)4/000/0008/000/00048/000/00096/000/000
داخلی(سیاه و سفید)2/500/0005/000/00030/000/00060/000/000
داخلی(رنگی)7/000/00014/000/00084/000/000168/000/000
قبل آخر3/000/0006/000/00036/000/00072/000/000
آخر(رنگی)9/000/00018/000/000108/000/000216/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار