چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

آفتاب یزد

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در روزنامه آفتاب یزد (سال 1396)

صفحهکادر پایهدو کادر پایه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول30/000/0060/000/00300/000/000450/000/000---
دوم و سوم و پانزدهم8/000/00016/000/00090/000/000170/000/000320/000/000
داخلی6/000/00012/000/00072/000/000140/000/000270/000/000
آخر10/000/00020/000/000120/000/000230/00/000---

تعرفه سفارش آگهی در ضمیمه آگهی های آفتاب اقتصادی و نیازمندیهای دو رنگ آفتاب اقتصادی

صفحهکادر پایهاسپانسری ربع صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول200/000800/0002/000/000--
داخلی100/000400/0001/000/0002/000/0004/000/000
آخر150/000600/0001/500/0003/000/0006/000/000
نیازمندیهای دو رنگ200/000800/0002/000/0004/000/0008/000/000

تعرفه درج آگهی در آفتای یزد و آفتاب اقتصادی توسط شبکه پذیرش آگهی

“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”

تلفن سفارش آگهی: ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

این مطلب را به اشتراک بگذار