چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه ورزشی گل

روزنامه گل

روزنامه ورزشی برگزیده جشنواره مطبوعات کشور

صفحه اصلی روزنامه گل

روزنامه ورزشی گل

مشخصات روزنامه گل

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
؟ صفحه
فوتبال داخلی،فوتبال خارجی،منهای فوتبال 
 ندارد
جدول ضمائم 

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی